حقوق و اخلاق حرفه ای، اعتبار کار ماست.

info@promanovin.com

۰۲۱-۴۴۰۱۹۷۸۷ ۰۲۱-۴۴۸۵۶۸۱۲

آب بندی پنجره دوجداره در زمستان

آب بندی پنجره دوجداره

آب بندی پنجره دوجداره یکی از اقدامات مهم به در هر خانه به شمار میرود. چرا که اگر درزگیری و آب بندی پنجره دوجداره شما به صورت صحیح صورت نپذیرد، سبب می شود تا خواص پنجره دوجداره از بین برود و آن خواص اولیه را نداشته باشد. در صورتی که نیاز به خدمات درزگیری و یا آب بندی پنجره […]