تست هاي مربوط به پروفيل UPVC

تست هاي مربوط به پروفيل UPVC

در این قسمت تست هاي مربوط به پروفيل UPVC را برای شما شرح خواهیم داد که عبارتند از:

1- تست شکل ظاهري و شرايط توليد:

 • در هنگام توليد انواع سطح مقطع پروفيل، تعداد مشخصي نمونه جهت انجام آزمايش های مختلف از قسمت توليد برداشته مي شود.
 • سپس اين نمونه ها شکل ظاهری آنها بررسي می شود.
 • این نمونه ها به مدت 12 تا 24 ساعت در آزمايشگاه نگهداري می شوند و تست هاي مختلف طبق استاندارد RAL GZ 716/1 بر روی آنها انجام می شود.
 • سطوح خارجي پروفيل ها که در معرض ديد قرار دارند باید داراي رنگ سفيد يکنواخت باشند و عاري از هر گونه اجسام خارجي، حفره، ترک، حباب و هر گونه عیبی باشند.

2- تست مقاومت در برابر ضربه پروفیل ناشي از سقوط جرم در دماهاي پايين:

 • در اين بخش، آزمايشی بر روی آن انجام می شود که در ابتدا 10 نمونه 30 سانتيمتري از پروفيل در دستگاه Freezer قرار داده می شود.
 • این نمونه ها تا دماي 15 درجه سانتيگراد به مدت حداقل 1 ساعت نگهداري مي شوند.
 • سپس توسط وزنه اي به جرم 1 kg از ارتفاع 1500mm، مورد تست ضربه قرار مي گيرند.
 • طبق استاندارد RAL اگر بیشتر از 10 درصد نمونه ها یعنی بیشتر از 1 پروفیل شکسته شود، آزمایش با شکست مواجه شده است و کیفیت پروفیل ها مناسب نیستند.

تست هاي مربوط به پروفيل UPVC

3- تست رفتار پس از گرم شدن:

در اين قسمت آزمايش به این صورت می باشد که يک نمونه 22 سانتيمتري به مدت نيم ساعت در دماي 150 درجه سانتيگراد گرم شده، سپس در دماي محيط خنک مي شود. پس از انجام آزمايش، نمونه بايد فاقد هر گونه تغيير شکل ظاهري (اعم از چروک، ترک، …) باشد، هرگونه تغییر ظاهری نشان از کیفیت پایین پروفیل می باشد.

4- تست جرم در واحد طول:

 • در این قسمت از آزمایش نمونه 250 mm با دقت 1 mm اندازه گيري شده.
 • سپس جرم آن با دقت 1 گرم سنجيده مي شود.
 • اصولا جرم واحد محاسبه شده نبايد کمتر از 95 درصد مقدار اسمي آن، طبق استانداردهاي ارائه شده باشد.

5- تست برگشت حرارت:

 • در این آزمایش 3 مقطع پروفيل 220 mm انتخاب می شود.
 • این پروفیل ها با 2 خط به فاصله حدودا 200 mm در 2 سمت سطح، به صورت عمود بر محور پروفيل نشانه گذاري مي شوند.
 • اين نمونه ها پس از نشانه گذاري به مدت 1 ساعت در کوره، با دماي 100 درجه سانتي گراد قرار مي گيرند.
 • پس از خنک شدن در دماي محيط، مجددا فاصله نشانه ها اندازه گيري مي شود.
 • براي هر نمونه علامت، ضريب برگشت حرارت به درصد محاسبه مي شود.
 • طبق استاندارد RAL برای پروفيل هاي فرعي (زهوار، اتصال، کاور، رابط و…) نبايد درصد اختلاف برگشت حرارت بيش از 3 درصد و براي پروفيل هاي اصلي بيش از 2 درصد باشد.
 • براي پروفيل هاي اصلي، اختلاف درصد برگشت حرارت، بين 2 طرف سطح نيز نبايد بيشتر از 0.4 درصد باشد.

6- تست ابعاد و هندسه پروفيل:

در این قسمت موارد زیر با ابزارهايی با دقت زياد، اندازه گيري و با ابعاد استاندارد مقايسه مي شوند:

 • ضخامت سطح مقطع پروفيل ها
 • ضخامت جداره هاي داخلي و خارجی و همچنین هندسه پروفيل

تست هاي مربوط به پروفيل UPVC

7- تست کجی:

 • به منظور اندازه گيري انحراف محور طولي پروفيل، دو نمونه 1000mm به صورت آينه وار روي 1 سطح صاف کنار يکديگر قرار مي گيرند.
 • به وسيله اندازه گيري دقيق، فاصله ايجاد شده در تمام محور طولي دو پروفيل، اندازه گيري مي شود.
 • انحراف پروفیل ها نبايد از 1 mm در کل طول يک متر تجاوز کند.
 • حداکثر تا نیم میلی متر کجی یا انحراف در هر متر پروفیل قابل قبول می باشد.

8- تست جوش:

 • در این قسمت سطح مقطع هاي پروفيل پس از مرحله جوش به صورت نمونه در آزمايشگاه تحت تست جوش قرار مي گيرند.
 • بر اساس استاندارد RAL هر يک از اين سطح مقطع ها بايد با رسیدن به نيروي مشخصي به مرحله شکست برسند.
 • در صورتي که زودتر از ميزان نيروي تعريف شده، پروفيل شکسته شود محموله توليدي مردود می باشد.

برای اطلاعات بیشتر درباره درب و پنجره دوجداره مراجعه کنید به مقاله نحوه ساخت شیشه دوجداره

اطلاعات بیشتر در UPVC profile tests

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است